I Nazwa organizacji

 

Nazwa stowarzyszenia brzmi: Polskie Stowarzyszenie Zawodowej  Kulturystyki . W dalszych częściach będzie ono nazywane Stowarzyszeniem.

 

II Siedziba i teren działania

 

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 567. Obszar działania Stowarzyszenia to cała Polska.

 

III Cele i sposoby ich realizacji

 

Główne cele Stowarzyszenia to szerzenie idei kulturystyki oraz zrzeszanie ludzi, którzy są pasjonatami tego sportu. Ponadto organizujemy szkolenia i zawody dla zawodowych kulturystów oraz wyjazdy dla amatorów.

 

IV Informacje o członkach stowarzyszenia (m.in. sposób nabycia, przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członka)

 

Członkowie Stowarzyszenia to zarówno osoby prawne, jak i osoby fizyczne. Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych i honorowych. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto złoży podanie na piśmie. Członkowie zwyczajni mają prawo do udziału w Spotkaniach Stowarzyszenia. Członkowie zwyczajni mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach i pomagać przy realizacji celów Stowarzyszenia.

 

V Informacje o władzach (m.in. rodzaje, sposób ich wyboru, kompetencje, tryb pracy)

 

Władzami Stowarzyszenia są walne zgromadzenie i Zarząd. Kadencja trwa cztery lata.

VI Informacja o wynagradzaniu członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją (jeśli stowarzyszenie przewiduje taką możliwość)

 

Władze Stowarzyszenia rezygnuję z wynagrodzenia. Majątek Stowarzyszenia pochodzi ze składek członkowskich oraz z pieniędzy od darczyńców i sponsorów.

 

VII Sposób podejmowania decyzji, czyli warunki ważności uchwał

 

Decyzje podejmowane są większością głosów w Zarządzie.

 

VIII Sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych

 

Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd.

 

IX Zasady wprowadzania zmian w statucie

 

Zmiany w statucie wprowadzane są przez Zarząd.

 

X Sposób rozwiązania się stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie może zostać rozwiązane przez Zarząd.